Vyberte stranu

Terasy

Pri návrhu a zhotovení terás je prvoradé určiť vhodnú výššku, druh podkladu a jeho vyspádovanie.

Výber materiálu

Materiál na terasu neznamená len terasová doska ako taká, patria sem aj podkladové hranoly, aretačné skrutky či šróby. Kvalitná terasová doska síce vydržží niekoľko desaťročí, no kažždá menej kvalitná súčasť materiálu pri montᾞi znižžuje dobu bezproblémového využžívania terasy.

Spôsob montᾞe

Podľa požžiadaviek zákazníka – na spony, klipy, priznaný spoj (nerezové skrutky). Pri montើi volíme radššej časom osvedčené spôsoby, ako experimentujeme s novými.

Technika použžitá pri montᾞi

Použžívame kvalitné sahováky rôznych druhov, rezné a brúsne nástroje, vŕtačky a šróbovačky, pretožže kvalita nástrojov dokើe značne ovplyvniť celkový výsledok práce.

Rieššenie detailov

Kažždá, aj tá najmenššia časť realizácie musí zodpovedať dobe a spôsobu využžívania terasy.

Údržžba

Už pri samotnej montᾞi je potrebné terasovú dosku prebrúsťi. Olejovanie sa robí len z estetických dôvodov. Olej ako taký vššak získava svoje opodstatnenie užž po roku použžívania terasy. Viac nájdete v sekcií renovácia.

Správnym výberom materiáu a spôsobu montáže zabezpečíme Vašu investíciu do terasy tak, aby nedopadla ako v tejto galérii: